Menu

Skovgaard

1845-05-06

Modtager

P.C. Skovgaard

Dokumentindhold

To breve fra søstrene Wilhelmine og Magdalene Skovgaard. Wilhelmine skriver og spørger om et lån, som skal bruges i forbindelse med Magdalenes forestående bryllup med Cruusberg. Magdalene beder om at P.C. Skovgaard vil få det og sømmet det tørklæde, som han har købt til hendes kommende mand.

Transskription

Til
Hr Landskabsmaler P: Skovgaard
Storekongensgade No 260 tredje Sal
Kjøbenhavn

Kjære Peter!
Du bliver moske overrasket ved atter at faa noget skrevet fra mig, og du antager ret at det er en endnu inderlige indstendigere Begjæring om at forlænge dit Ophold hos Os; men hvor inderlig jeg end ønsker dette, og hvor gjerne jeg virkede til dette Ønskes Opfyldelse, saa er det dog ikke ved at overtale dig naar du eengang har erklæret at du ikke kan, at jeg venter at blive føiet, jeg stoler med Tillid paa at du kjære Peter vil blive saalænge det er dig mulig og anseer derfor en Begjæring kommer alt for overflødig.
Derimod har jeg en anden mere alvorlig Grund for at skrive, nemlig at gjøre dig bekjendt med den Forlegenhed for Penge, som Moder nu befinder sig i.
Foruden flere Forskjellige Udgivter som ere for Haanden og hvortil ingen Valuta haves skylder Moder 14 Rdl til Lene og da disse Penge skal være til Omkostninger ved Brylluppet indser du sikkert Nødvendigheden af at tilveiebringe dem; men da Haabet om at sammenspare dette ved Handelen, ville være Daarskab da Udgivten i Almindelighed overskrider Indtægterne, saa bestemte jeg
●2●
mig til at meddele dig det. Jeg havde besluttet at oppebie Salget af dine Malerier inden jeg skrev, da da jeg følte der var noget Saarende i at fordre, af det som endnu ikke var bleven din Eiendom og da du aldrig hidindtil har givet Moder Anledning til at bede men altid har tilbuden din Hjælp naar det var dig mulig, frygtede jeg for at du skulle finde min Meddelelse overflødig og udelikat; men Trangen bliver mere og mere presserende og jeg tror derfor ikke jeg tør vente længer men stoler nu paa at du vil betænke Grunden der har knuget mig, og optage hele denne Epistel i den bedste Mening.
Wi lever iøvrigt ved det Gamle og har baade Hænder og Tanker beskæftiget mod den forestaaende Højtid, naar blot Weiret vil blive godt til den Tid, ellers bliver det sikkert en bedrøvelig Fest.
Lev nu vel min kjære Peter og hils Alle lige som du selv hilses fra os Alle paa det hjerteligste ved din hengivne Søster
Veibye d. 6 Mai 1845 V. Skovgaard
●3●
Kjære Peter!
Undskyld at jeg kun med et Par Ord i Mines Brev takker dig for dit kjerlige Brev, og velmente Ønsker, Gud give de maa gaa i Opfyldelse.
Cruusberg har allerede d. 31de Marts skrevet til mig, at han har ladet dig besørge Kjøbt et sort Silketørklæde til ham, han bad mig flække det og sømme det ene at det kunde være færdigt til han kom her, men da du ikke har sent det da vi havde Bud derinde, indseer jeg at [Hul i papiret] kan blive sømmet den samme Dag det skal [Hul i papir] jeg beder dig derfor dele det i tvende Deele [Hul i papir] besørge det ene sømmet , at du kunde have det færdigt ud med dig, hvad det koster beder jeg Dig have tilgode til vi tales ved.
Lev vel kjære Peter til vi ses
Din Kjærlige Søster Magdalene

Fakta

PDF
Brev
Veiby

Mappe 10 nr. 25