Menu

Skovgaard

1865-06-25

Modtager

P.C. Skovgaard

Dokumentindhold

Georgia Skovgaard skriver at hun har solgt bakkerne fra smørret, da han afleverede smør. Grundtvig er for syg til at prædike. Børnene leger fint sammen, og de har været i vandet.

Transskription

Til
Hr. Professor Skovgaard
Nysø
Præstø
| Her kom nu et Brev fra Lange han vil have 450[?]; jeg synes det maa være noget Vrøvl, men nu giver jeg Brevet til Din Onkel, det kan jo ikke nytte at sende det ud til dig.|

Søndag Den 25de Juni |65|
Kjære lille Mand!
Igaar var da Frederik her med Smørret, som Du maa takke mange gange for; Han fik Baggerne med tilbage, naar han bare maa synes om dem, der var baade sorte og brune, men jeg syntes de brune var de smukkeste, og af dem, der var dog kun faae brune, valgte jeg de jeg fandt kjønnest, den ene lidt mindre end den anden, maaske er det galt, men jeg syntes det var saa rart da de skulde reise saa langt, at den ene kunde gaae inden i den anden, saa kunde Kanten ikke saa let stødes af, og Forskjellen mærkes næsten ikke; de kostede tilsammen 14 S, som jeg har faaet af Frederik. -
Catrine spørger tidt efter Dig, hun savner Dig nok, men hun trøster sig med at hænge des mere paa mig.
●2●
I dette Øieblik leger hun og Niels godt sammen og Joakim er lidt muggen, fordi han ville skrive til Dig, men saa var Pennen i Skolen og Lysten var heller ikke stor til skriveriet, saa vi kom i Ulave derved; ellers har han været sød og de Andre med, paa et Par [Overstreget:g] Grædedage nær for Niels, som jeg vil haabe er overstaaede. Iforgaars var de i Vandet, og det gik meget godt, men igaar regnede det da de skulde afsted, og idag synes jeg det er alt for blæsende. Joakim hoster dog bestandigt lidt.
Kl. 12 skal vi over til Sysette, saa er Caroline nok kommet, de skulde komme med Jernbanen, saa ser jeg Onkel til Middag hos Møllers.
Victor har begyndt at kjøre lidt i Drosche og først i Juli vilde de reise, hvis det var muuligt. Hanne Vestergaard er paa Hummeltofte, Høyen rejser paa Mandag, og |saa| skal Tante Gitte ogsaa afsted.
●3●
Der var Tale om at Grundtvig vilde prædike idag, men saa havde han det igjen mindre godt Lægern siger der intet iveien og Fru Grundtvig er ikke ængstelig, men jeg kan dog ikke synes andet, end at det nok er ængstelig naar saa gammel en Mand føler sig mat og ilde tilpas.
Regn! Regn! Det hører Du vel ogsaa dernede, ja vor Have trænger rigtignok dertil; men for Dig har den forløbne Uge maattet være meget god, synes jeg, og saa haaber jeg, at Du i mindre godt Veir dog vel kan gjøre en Deel inde, hvad?
Jeg synes godt om det Motiv, Du sendte mig, hvad bliver det Andet?
Taler Du lidt med Elise? Hils hende.
Din Georgia
Lotte blev her kun til igaar Aftes.

Fakta

PDF
Brev
København
Nysø

Mappe 4 nr. 09