Menu

Skovgaard

1920-06-17

Afsender

H.J. Vedde

Modtager

Joakim Skovgaard

Dokumentindhold

En anmodning om udsmykning af Sct. Pauls Kirke, Hadsten, og en påmindelse om tidligere korrespondance. Joakim Skovgaard har skrevet sit kladdesvar på bagsiden, hvor han foreslår Arne Lofthus til at dekorere nichen i Sct. Pauls Kirke.

Transskription

Hr.
Professor Joak. Skovgaard!

Gennem Hr. Læge Møller her i Hadsten som Form. modtog Udvalget for Opførelse af en ny Kirke for c. 1½ Aar siden et velvilligt Løfte fra Dem om, hvis Midler kunde skaffes til Veje, at udsmykke et Korparti i Kirken, som nu for ½ Aar siden er indviet og hvis Mure sikkert vil være nogenlunde, maaske helt tørre i indeværende Sommer. – Ved Menighedsraadets Møde forleden Dag overdrager det mig at erindre Dem og dette Deres Løfte og bede Dem udtale Dem om, naar det kunde tænkes muligt at tage fat paa dette Arbejde, og hvilke Forholdsregler vi maa berede os paa i den Anledning. - Vi har ikke Midler til Raadighed, og da Kirken delvis er opført fra Bidrag indsamlet hos den stedlige Menighed, maa vi være beredte paa, at en mulig Indsamling i nævnte Øjemed ikke for tidlig kan begynde, da den maa strække sig over c. et Aar. –
I Haab om et gunstigt Svar og med Tak for den Udsigt, De har givet os. Deres ærb. H.J. Vedde
Højskoleforstander.

Svar omstående

●2●
Hr. Højskoleforstander Vedde! Ved at efterse den forudgaaende brevveksling ang udsmykning af den nye Kirke i Hadsten, ser jeg i brev af 6/2.18, at jeg har svaret, at jeg i circa 3 af 4 år er optaget af andet arbejde, men hvis menigheden har tid at vænte, skal jeg, når der atter spörges, se paa tegningerne og overveje sagen nærmere. I [?] brev af 2/5 19, at anmodningen er sat paa min expektanseliste. Med andre ord, der er lange udsigter, og jeg ved for tiden ikke mine levende råd for at nå at udföre alt det jeg anmodes om, saa meget mere, som at der er arbejder, i alt fald et, som jeg må give en fortrinsplads, om jeg overhovedet magter opgaven. De vil efter min mening dermed være vel tjænt med |at give arbejdet til| en af mine udmærkede hjælpere ved Viborgarbejdet, måske på den måde, at jeg har indflydelse på, tilsyn med hans udkast og tegninger, hvilket han vist gerne går ind på. Det er maleren Arne Lofthus, som jeg regner for en udmærket frescomaler og for kunstner; og det er hans liv og lyst og önske at udføre arbejder alfresco i store rum, og han har ikke for meget at bestille.
Men De må jo skaffe penge.
Deres æb J.S.

|Hadsten Hadsten|

Fakta

Brev
Hadsten
Arne Lofthus
  • Hadsten
  • Sct. Pauls Kirke, Hadsten

Mappe 97 nr. 3