Menu

Skovgaard

1920-08-30

Afsender

H.J. Vedde

Modtager

Joakim Skovgaard

Dokumentindhold

Godkendelse af udkast til udsmykning af Sct. Pauls Kirke, Hadsten.

Transskription

Hadsten Højskole d. 30/8 20

Hr. Professor Joakim Skovgaard!

Med tak modtaget Deres imødekommende Brev af 20/6. Menighedsraadet, som lige har haft Møde, har med Tilslutning af dets Næstfmd. Sognepræst, Forfatter P. E. Benzon og alle dets Medlemmer her indenfor Kirkedistriktet (andre deltog ikke i Forhandlingen) vedtaget at fremme Arbejdet for vor nye Kirkes Udsmykning ved at søge Midler skaffet til Veje (saaledes at disse formentlig kan tilvejesbringes i Løbet af et Par Aar gennem Ratebetaling). Men før vi kan tage praktisk fat, maa vi udbede os et bestemt Udsagn om Sagen af Hr. Lofthus, som vi vel maa se at faa herud ved Lejlighed for at vise Kirkerummet og undersøge, om det er tørt nok (Kirken blev taget i Brug sidste Efteraar) og synes ret tør i Korpartiet, som der er Tale om at tage i Arbejde.- Den af Dem foreslaaede Ordning med Samarbejde mellem Dem og Hr. Maler Lofthus bliver vi jo næsten henvist til, naar De ikke selv kan forestaa Udførelsen, og vi har med Deres Tilsagn ogsaa Garanti for at faa en Udsmykning i Lighed med Viborgbillederne, ved hvilke det for længst er mig bekendt at Lofthus har været en betydelig Medarbejder. Ogsaa økon. Er denne Ordning vel mere realisabel, da vi jo ikke kan gøre Regning paa store Pengemidler nu da der netop er indsamlet c. 15000 Kr til selve Kirken.

●2●
Sagen er mig personlig meget magtpaaliggende, ligeledes er det mig meget om at gøre at De snarest kan gøre Udkast – thi dette maa vi nok bede Dem om: at se paa Rummet og Forholdene, som synes mig at egne sig vel dertil, og bistaa med øvrige grundlæggende Forarbejder, ligesom senere, som De lover: føre Tilsyn med Udførelsen, saa fremt alt kommer i Gang, som vi har tænkt os det.
For disse Forarbejder maa jeg stille Dem en sikkerhed, forstaar jeg; det vil jeg personlig gøre for at vi kan komme i Gang og jeg kan have et Grundlag at byde Bidragyderne. - Vil De være saa venlig at forhøre, om Hr. Lofthus kan og vil tage sig paa; 1) at give os alle de Oplysninger Sagen vedrørende, De og han maatte finde Anledning til. 2) Og lade mig vide, om han under et Besøg her sidst i Septb. vilde være tilbøjelig til at tale om Billederne i Viborg Domkirke [Joakim Skovgaards kommentar :|nej|] eller maaske, hvis han afslaar det første, være Vejleder for 85 unge Piger (mest tidligere Højskoleelever), som vil besøge Kirken en Gang i Septb. [Joakim Skovgaards kommentar : Nej] – hvad jeg helst vilde, har jeg dog gemt til sidst: have Dem begge herover til Hadsten, saa vi mulig sammen kunde forhandle om mulige Motiver [Joakims kommentar: han foreslår først]. Naar jeg ved det snarest, kan jeg indstille mig paa at være hjemme 18. 19. og 20. Septb. og 22. Den 23. har vi Efteraarsmøde om Eftermiddagen. Og vilde den Dag kunne passe, var det jo det allerbedste, da vi saa nok maaske faa Lov at høre Dem Hr. Professor Skovgaard tale lidt til os om, hvad De tiltror os at kunne modtage og som De kunde ønske at aabne vort Blik for naar vi ser Deres Kunst i Viborg, eller hvor den møder os.
Deres ærbødige
H. J. Vedde.

Fakta

Brev
Hadsten
Arne Lofthus
Joakim Skovgaard
  • Sct. Pauls Kirke, Hadsten

Mappe 97 nr. 5