Menu

Skovgaard

1870-12-15

Afsender

Joachim Lundbye

Modtager

P.C. Skovgaard

Dokumentindhold

Angående salg værker af J.Th. Lundbye. P.C. Skovgaard bliver bedt om at færdiggøre et af malerierne.

Transskription

Sophienlyst ved Aalborg 15 Dec 1870

Hr Professor Skovgaard!
Deres ærede og kjære Brev af 8 d.M. rigtig modtaget og nusaa takket for al Deres Uleilighed for mig og Deres Raad og Daad.
Hvad Sg No 2 angaaer da er jeg meget vel fornøiet med det gik til den Priis, det var et rart lille Sk der ogsaa kunde være den Priis værd naaer det kom i saa gode Hænder som de det kom i. la Cour er mig slet ikke bekjendt, men omtalt af gl: Vofs (Fader til Maleren:) der lever her i Aalborg og har en [?Snitskole].
Hvad N: 1 angaaer da vil jeg ret inderligt bede Dem nu at dække det Hjørne som vor kjære Johan ei fik fuldendt og lade en anden Ramme sætte om efter Deres Bestemmelse.

Stykket ønsker jeg derefter tilligemed Reststykkerne nemlig N: 5. 9. 10 og 11 mig tilsendte da jeg nu har grundet
●2●
Haab om her paa Pladsen at afsætte Hingsten til en høi Priis, idet nemlig Branths Søn paa Klarupgaard er forlovet med Assessor Lunns Datter paa Knabstrup og saavel Fader og Søn sværme meget for den Race Heste og have Raad til at betale og tilfredsstille Deres Lyster. Heri Aalborg er imellem en lille Kunstudstilling hvortil jeg vil have N: 1 der haaber jeg skulle glæde de Besøgende.
Hvad nu Progresitionen angaaer med N: 3 – 4 – 6 - 7- 8 – og 12 da er jeg meget villig tilat gaae ind herpaa; kun vil jeg spørge Dem om, da jeg nu beholder Reststykkerne ( : med undtagelse af Hesten: ) saa vilde jeg sætte megen Priis paa at beholde N: 8. nu De ei ville tage Jerichau istedet.
Jeg er nu saaledes i den Formening at De indkomne 10 Rdl for N: 2 tilfalder mig og som jeg vil bede Dem
●3●
Kjære Hr Professor Skovgaard sende mig med Fradrag af en Ramme til Hingsten saasnart som mulig da de kunde komme mig til stor Hjælp i disse Dage – Ligeledes beder jeg Dem om De ikke snarest mulig ville sende mig Hingsten og de 4 andre [?Sg] da jeg gjerne skulle have Hingsten solgt snarest mulig der dog ei vil staa naaer jeg ikke kan opnaae 100 Rdl: under den Priies bliver den sandelig ikke solgt.
Slutteligst ønsker jeg Dem en glædelig Fest og et godt Nytaar ved Deres med megen Agtelse forbundne

Lundbye

Fakta

Brev
Sophienlyst, Aalborg

Mappe 1 nr. 24