Menu

Skovgaard

1870-07-12

Afsender

Joachim Lundbye

Modtager

P.C. Skovgaard

Dokumentindhold

Joachim Lundbye skriver, at han er i pengenød, og skylder 150 rdl. Derfor vil han gerne have en status på salget af værker efter den afdøde bror maleren J.Th. Lundbye. Han forklarer også sin jobsituation.

Transskription

Urbansgade i Aalborg 12: Juli 1870 N: 143

S:T:

Hr. Professor Skovgaard!

I Henhold til Hr. Professorens tidligere ærede Skrivelse – efter endt Reise til Udlandet – da at søge Malerierne efter min kjære Broder der er beroende hos Dem solgte, fremkommer jeg atter med Forespørgsel om Sagen?
Jeg er desværre stedt i den Nød, at jeg maae søge enhver Vei forat stille 150 Rdler paa Benene, en Gjæld jeg har paadraget mig og maatte tage med fra en Forpagtning jeg heldig nok afstod, men hvor Alt ei blev dækket. Nu er jeg ansat her ved 40 Bataillon i Aalborg har af Mangel på Penge forladt den tidligere Stilling /: Landvæsnet der nuomstunder ei gaae uden Capital til at kunde møde alle Eventualiteter:/
Jeg forventer nu en Plads ved den jydskfyenske Jernbane, i Henhold til en Samtale jeg har havt med Statsraad Holst –
Denne Sag angaaende de 150 Rdlr er jeg meget plaget for, generer mig uhyrer, og maae De, derfor ikke kjære Hr. Professor Skovgaard
●2●
tage mig ilde op, at jeg atter forsøger denne Vei, om jeg der endnu ei kunde vente mig en Hjælp til dække Gjæld med og forskaffe mig et mere sorgfrit Liv.
Indtil jeg kan opnaae en anden Stilling /: og faae et Livshverv:/ maae min kjære Kone leve hos hendes Familie eller Hjem da vi umulig kan leve heri Aalborg (med 4 Børn til) for 400 Rdlr, der også skal bekligges ved at afdrage paa Gjæld. Min Kone faar De mene saaledes leve i Øieblikket af, at besøge sin Familie. En høist sørgelig Stilling vi p.t. har, men haaber og stoler paa Gud – da jeg baade er ude om mig om Alt Slags Arbeide ligesom jeg endnu eier en stor Arbeidslyst.
Da en Procurator trænger stærkt paa vil jeg slutteligst bede Professoren tilstille mig et Par Ord, hvad De tænker om Sagen, tilføiende en venlig Hilsen til Deres ærede Frue.

Deres altid hengivne
Joachim Lundbye
Captain

Fakta

Brev
Aalborg

Mappe 1 nr. 22