Menu

Skovgaard

1855-06-04

Modtager

P.C. Skovgaard

Dokumentindhold

Handler om indretningen af huset, særligt skrives der om placeringen af malerstuen.

Transskription

Til
H: Landskabsmaler Skovgaard
[?] pr Vordingborg

Den 4de juni 1855.
Jeg har jo nok været bange for, at Følgerne af det daarlige Veir blev, at jeg ikke at jeg ikke saa snart fik min Mand hjem, men haabet havde jeg jo dog paa Thirsdagen, som Krusberg skrev. Jeg længes meget! – Men det hjalp dog at høre, at Du har det godt, jeg var bange, at Du skulde have forkjølet Dig i det Hundeveir; min lille rare Mand! Ensomt kan jeg jo ikke sige at jeg har det; jeg har kun to Dage været hjemmet; i Thorsdags, fra Middag af, (for jeg var naturligvis henne at gratulere ) da var Gertrude her, og i Løverdags da var Tante Mine her. Din Onkels er da reist, han blev meget glad for Bogen, det kunde jeg mærke paa den Maade han takkede, jeg skulde hilse og takke Dig.
Igaar gik jeg op til Plougs og saa bad de mig blive, de var ganske ene og vi havde det meget hyggeligt og rart; næste Søndag skal den lille Pige i Kirke, det bliver den fjerde i kort Tid, baade første og anden Pintsedag og igaar var der Barnedaab i Vartoug.
●2●
Det er kjedeligt nok, at Du ikke kommer paa Thorsdag, det trækker saa langt ud med Bestemmelsen om Huset. [? Kayser ] har vaeret derude, men han er bange for, at der vil være nogle Vanskeligheder med Indretningen af en Malerstue, men see! det kan jo kun Du selv sige. Forresten siger han, at vi nok kan vaere tjent dermed; Huset er snarligt bygget, men hvis der ingen t væsentlige Forandringer skal skee, saa kan det staae i mangfoldige Aar, og 6000 vil vi altid kunne faa for det igjen. Saavidt som jeg kan huske det, efter at have vaeret der en Gang, vil jeg tegne Huset op for Dig og hvis Du deraf kan dømme Noget og det skulde vare endnu en Tid før Du kommer hjem, saa lad mig vide, om Du troer, der kan blive en Malerstue, for saa tegner han det nok op med Maal o.s.v. Det kunne jeg have tænkt mig til Malerstuen var til høire for [tegnet trappe] men der er den [?] Skorsten i veien, den er temmelig stor siger han og gaaer forkert skraat op.

[På skitsen] |Forstue Trapper Skorsten
af Den side omtrent [?som] der en stue her men ikke saa lang|
●3●
Den anden Ende af Huset var vist stor nok X |X naar man gjøer de to Stuer til een| og der vilde Skorstenen ikke vaere iveien, man han var bange at lyset ikke var saa godt der, Beliggenheden husker Du jo. Alt det øvrige kunde blive fortræffeligt. Spekulererer nu lidt derpaa; men sov bare om Natten.
Der har staaet en Leilighed i avisen i Kronprinsessegade; som anvistes fra Studiestræde; jeg lod Sophie gaa derhen, men hun glemte at spørge om Nr., saa jeg har ikke seet hvor det er, men de sagde at det var en lav (5 Alen høi mente de) |første| Sals Eeage, 6 Værelser, 350 om Aaret. Det er jo ikke høit nok, ialfald kan det jo ikke nytte jeg lejeer den, jeg kan jo ikke leie Noget før Du kommer og vi veed om det Andet kan bruges.
Lad mig nu see at Du snart kommer eller idet mindste skriver et langt Brev til
Din lille stakkels
Enke-kone

Fakta

Brev

Mappe 7 nr. 01