Menu

Skovgaard

1846-07-29

Modtager

J.F. Schouw

Dokumentindhold

J.F. Schouw skriver at han sammen med Høyens har været i Charlottenlund og Dyrhaven. Han skriver også om Titus Schouws rejseplaner.

Transskription

Til Frøken Georgia Schouw.
Hos Provst Jørgensen
i Riserup
pr. Gaabense

Min kiære lille Georgia
Da der kun er forløbet to Dage siden du reiste, har jeg ikke stort at melde dig. – min Helbred vedbliver at være taalelig brav; Luften og Kiørsel synes især at giøre mig godt. Paa Grund af Veiret kom jeg ikke ud at kiøre i Søndags, men i Gaar var jeg med Høyens en Tour i Charlottenlund og Dyrehaven. Det er nu bestemt at Titus reiser med 5:5 Nattog til en Præst Apeldorn i Bakkendrup ved Slagelse. Han fandt det jo rigtig |nok| flout at komme til fremmede Folk og bad om at være fri; men da jeg ikke vilde fritage ham, lader det nu til at han er veltilfreds og venter at more sig. Fra Høyens skal jeg hilse mange Gange; de har moret dem
●2●
godt på Landet, og fru Høyen har lovet at modtage dig paa Toldboden paa Løverdag.
[?] kiæreste er reist til – [?Neapel]. Han mener der at kunne som Svend eller Værkstedsforstander tiene mere end andet Steds og vil da først tænke på Giftermaal, naar han har samlet sig noget og da etablere sig her eller i [?Neapel]. Saaledes [Overstreget:vilde] vil det vel ikke ske saa tidligt som før var forudset.
Frøken [?] som jeg saae paa Morgenturen, beder mig at hilse; ligesaa hilser Høyen og Hustruuen. Til Susette har jeg ikke senere seet noget. -
Hils Petersens, hvis de endnu er paa Falster, samt dine mig ubekjendte Værter.

Jeg venter da at see dig paa Løverdag.
Din hengivne Fader
Schouw
Kiøbenhavn d. 29 Juli 1846

Fakta

Brev
Riserup
København

Mappe 8 nr. 18 a-b