Menu

Skovgaard

1843-04-07

Afsender

J.Th. Lundbye

Modtager

P.C. Skovgaard

Dokumentindhold

Udmeldelse af "Timer i Hugning og Legemsøvelser. "

Transskription

Til Hr Skovgaard Maler
heri 2 Daler / 2 Skilling

Af Mangel paa Tid, og Penge og behørig Interesse nødes jeg til at holde op med disse Timer i Hugning og Legemsøvelser. Vi ere jo alt i en Aarstid, da jeg ud ad Landeveien kan tage mig den nødvendige Bevægelse – o.s.v. – Jeg sender derfor mit Bidrag, min Hilsen og min Tak til de kjære Slaaesbrødre, samt til Hr. Zahrtmann. Jeg sender dette altsammen skriftligt, da jeg tilstrækkelig kjender mig selv som en stor Stakkel, der, saasnart Vinden blæser ham [overstreget: fra] i Næsen vender om. Viis Grundtvig kun disse Linier eller siig ham: at jeg taaler ikke at denne Adskillelse skal skille os ad i det mere fredelige Hverdagsliv, |hvor det ogsaa gjælder at slaaes|, og om vi der kunde gjøre saa sikker Regning paa i ham at have en Ven, som vi her i ham havde en Fjende, der vidst at finde Senerne på Armen, da skulde det ret glæde.
Din Ven J. T. Lundbye
Moder er syg og ligger i Dag; hendes slemme Hovedpine og Gigt; men vi haabe intet Værre. Jeg tænker dog, vi ses i Aften. Ogsaa fra Dalgas er hermed Penge og Udmeldelse.-

Fredag 7 April 1843

| 3 sk vil Du erindre at have modtaget - altsaa bliver det efter min Regning 2 Daler 12 Skillinger.|

Fakta

Brev
København

Mappe 34 nr. 34