Menu

Skovgaard

1841-05-01

Afsender

Magdalene Haar

Dokumentindhold

Afskedsbrev til Cathrine Skovgaard fra hendes mor.

Transskription

Til Catrine Skovgaard

Kiære Elskede Catrine
Da jeg med hensyn til min Alder og Sundheds tilstand kan antage, at jeg staar ved Randen af Graven, og maaske Døden hastigt kunde overfalde mig – saa vel jeg, mens jeg kan, nedskrive nogle Emner som du kan bevare til Erindring om en kjærlig Moder.

Kiære Catrine.
Du maa ikke efter min Død lade Sorgen overvælde dig, men med Kristelig Taalmodighed bære en Skilsmisse som og efter ?ikke kan være Anderledes, vi sees igjen, dette være vor Trøst og Kummer og Modgang adskiller os ikke Der som her ieg fra Lev ved Gud kunde igjen at samles med min afdøde Kiære Venner. Den Evig Gode Gud velsigne dig og Dine Børn, og drage Eders Hjerter til sig, hold Eder nær til Gud, saa vil Gud igjen holde sig nær til Eder og aldrig lade Tro Haab og Kjærlighed, forsvinde hos Eder, saa vil man nok kunde bære en hver Prøvelse i Livet som ofte leder til hvor saadan vel – endog vi lader

•2•

alle Døde høre Herren til-

Jeg beder dig nok en Gang at du med standhaftighed og Taalmodighed vil bære mit tab, og leve tilfreds, for dine Børns Skyld, den Gode Gud velsigne dig og Dem, og lad dem aldrig ved deres opførsel forvolde dig hjertesorg, som Du aldrig selv har forvoldet mig, og hvorfor jeg inderlig takker den Gode Gud.
Naar Du modtage Disse Linier har jeg overvundet alt de onde i Verden og haaber ved Guds Naade for Jesu Skyld, at være min Synd tilgivet, og sat paa et bedre Sted, hvor ieg haaber at vi igjen skal finde hinanden og leve lykkeligere sammen end her. Gud lad os aldrig tabe dette Haab – og led nu vel min kjære Elskelige Datter tilligemed dine kiære Børn, Guds ?dige Beskiæmelse være stængt over Eder

Ønsker en kiærlig Moder M. Aggersborg

Kiøbenhavn d. 11 Maj 1841

Fakta

Brev

Mappe 10 nr. 06