Menu

Skovgaard

1839-04-04

Modtager

P.C. Skovgaard

Dokumentindhold

Lykønskningsbrev i anledningen af P.C. Skovgaards 22 års fødselsdag.

Transskription

S.T.
Hr Peter Skovgaard
Afleveres d 4 April

Weibye d 4 April 1839

Kiære gode Peter!
Da nu din Fødselsdag frembryde for 22de Gang ere vi her Alle skiønt fraværende i Livbaarne for Dig paa Dit Værelse og ønske Dig først en mulig Godmorgen, dernæst af de oprigtigtigste Hjærter at den gode Gud vil velsigne Din Flid i dette Dit nye Aar og at Sundhed Tilfredshed og et godt Udkomme maa være Lønnen for Dine Bestræbelser. Skulle det derimod være hans Villie at Du endnu nogentid skulle prøves med fejlslagent Haab, da vil han den Algode og give Dig Taalmodighed og udholdende Flid til at overvinde den svære Tid og gode Venner som hidtil til at mildne dem.
Vi sender Dig hermed nogle ganske smaa Foræringer som vi bede at Du ei vil forsmaa fordie de ere saa ubetydelige Jomfruen sender Dig nemlig 4 Julekager, og 2 aebler med det kiærlige Ønske at De maa smage Dig ret godt Mine sender Dig en Barberbørste og jeg en Klædesbørste
●3●
det er hverken smukke eller smagfulde Presenter, (som f.x Jomfruens) men da vi vidste Du trængte til dem haabe vi Du modtager dem med Godhed skiønt de ere saa simple.
Jeg skal hilse Dig fra Jensen Familien, De leve Alle ved det Gamle saavel som vi.
Af Nyt er her passeret meget trist Madam Schuhlmisten er død sidst i Marts Maaned, og Holst har mistet sine [To] gamle Svigerforældre og med dem 600 rdl om Aaret nu har han kun sin halte svagelige Kone igien som er noget over 20 Aar ældre end han, dog tænker jeg hun kan være mere at beklage end ham.
Da Du og Lundbye saa ofte er sammen, saa er han vel idag i samme Anledning hos Dig som vi? Vil bede ham meget at hilse og ønske rett meget at han vil besøge os Engang til Sommer naar i Begge kommer hiem.
Lev nu vel kiære gode Peter du hilses endnu engang saa kiærlig fra Jomfruen, Mine og mig

Din hulde Moder
C. Skovgaard

Fakta

Brev
Weibye
København

Mappe 10 nr. 17