Menu

Skovgaard

1841-09-27

Modtager

P.C. Skovgaard

Dokumentindhold

Lykønskning i forbindelse med P.C. Skovgaards fødselsdag, hun sender ham 1 mark til krydrekage.

Transskription

Til
Hr. Peter Skovgaard
Fredenbrholms=Kanal No 238
Første Sal over Gaarden i Kiøbenhavn
|Ved Godsel hermed en Pakke)|

Kiereste Peter!
Da ieg har Haab om at faae Dette med Wisbye, vil ieg ikke undlade at benytte Leiligheden for at sende dig noget reent Tøy som du vistnok trænger haart til, nemlig 4 skiorter 1 Par strømper og et Haandklæde. Tillige takker ieg dig for det lille Kiærlige Brev, du skal ei Forurolige dig for min Svaghed thi det er ei andet end nogen hoste som af og til kommer igien ved det mindste Kuhl ieg faaer, og den som har siddet saa meget inde som ieg i Winter kan io lett faa en Smule Forkølelse ved at begynde at gaa lidt i Kiøkkenet; Chokoladen har hjulpet godt saa ieg nu næsten sletikke hoster.
Ieg har nylig tilskrevet Gine saa at ieg intet
●2●
har denne gang til dem uden at bede dig hilse dem saa Kiærlig fra os Alle især den Kiære Bestemoder som intet Brev har faaet skiønt hun tilskrev mig.
Hvis det er muligt da lad mig endelig ved et par Ord enten ved denne Leilighed eller med C Jensen, vide hvorledes de Alle have det?
Jeg skal bede dig saa venlig fra Jomfruen om du ei vil gaa op til Bræmers og spørge fra hende om Tante Anna har havt Leilighed til at Kiøbe Det hun havde bedet hende om? Hvis saa er ville hun gierne have det ud med, tillige erindrer hun dig om sin [?Lams] hvilket hun længes meget efter at høre Noget om.
Det er nu snart din Fødselsdag Kiære Peter, næsten skammer ieg mig ved at komme med Lykønskning saa tidlig; men kan det gaa an at komme bag efter, kan det ogsaa gaa an at komme forinden! Og er det mest for, ved denne Leilighed at sande dig en meget ubetydelig Present, nemlig 1 mark for hvilken
●3●
ieg vil bede dig Kiøbe noget rett delicat Kryderbrød til dit Thevand, den Foræring du ellers kan vente af Ghine og mig bliver vel ei færdig hen lige til Fødselsdagen hvilket du vil undskylde og derfor modtage den med lige Godhed naar den Engang Kommer.
Gud velsigne dig Kiære Peter, gid det gaar dig vel baade denne og mange andre Dage af det aar du nu tilstunder!
Med de Kiærligste Hilsener fra os Alle
henlever ieg Din hulde Moder
C. Skovgaard
Wibye den 27 Martz 1841
Vilhelms Fødsels og Faders Dødsdag_: -

Fakta

PDF
Brev
Weibye
København

Mappe 10 nr. 19