Menu

Skovgaard

1840-04-04

Afsender

C.F. Broe

Modtager

P.C. Skovgaard

Dokumentindhold

Lykønskningsbrev i anledning af P.C. Skovgaards fødselsdag.

Transskription

Hr Portrat og Landskabsmaler
P. Skovgaard
i
Kiøbenhavn

Kiære, gode Peter
Da jeg ved Din kiære Bedstemoders Godhed, er saa heldig at kunde tilstille Dig Dette, paa Din for os saa dyrebare Fødseldag, har jeg den Fornøjelse, paa Din gode Moders, Mines og egne Vegne, at gratulere Dig til Samme. Vi ønske ret inderlig, at de tilkommende Aar, maa blive heldigere end det forbigangne have været for Dig, og at den gode Gud vil velsigne Dig med Sundhed, og Tilfredshed, samt Lykke, og Held til Dit Foretagende. Da jeg forgiæves anstrenger min Forstandskiste, som jeg desuden har meget ondt, og for at udtænke en liden Foræring, saa beeder jeg |Dig| kiæreste Peter at tilgive, at den uhyre Tænkning, blot er blevet til, fire Prindsessekringler, som jeg beder Du ikke vil forsmaae til Dit Æg om Morgenen.
Det gjorde os saa ondt da vi hørte Du havde været syg, thi Du havde io ingen der kunde for Dig lidt tilgode, dog Gudske Tak at Du kom Dig saa snart igien, det var og er besværlig
●2●
Reise Du havde her for, vi beklagede Dig meget. Vi længes ret inderlig efter at høre, hvorledes det gaa med Dit Maleri.
Da jeg formoder at Du i dag kommer til Din kiære velsignede deilige Onkel, Vexelmægleren, beder vi ham paa det hierteligste at hilse. Du kan troe jeg længes efter et [?] Brev jeg faar. Det jeg har anmodet Jomfru Anna om, haaber jeg og at faa med C. Jensen. Vi bede saa kiærlig at hilse til Bræmers, Gud give det snart være lidt bedre med Madammen. Hvis Du skulle træffe Jomfru Brusen, saa vær saa god og hils hende vil jeg længes ret meget efter Brev.
Nu, kiære gode Peter vil jeg ønske Dig at Leve vel, og slutte med mange kiærlige Hilsner, og Lykønskninger fra Din kiære Moder, og Søster, saavelsom fra Din oprigtige Veninde
C F Broe.
Weibye den 4de April. 1840

Fakta

PDF
Brev
Weibye
København

Mappe 10 nr. 18