Menu

Skovgaard

1845-04-29

Modtager

P.C. Skovgaard

Dokumentindhold

Wilhelmine spørger om P.C. Skovgaard vil købe en bog til Gine. Jomfru C.F. Broe spørger om han vil give mægleren det indlagte brev.

Transskription

S.T.
Hr. Landskabsmaler Skovgaard
Store Kongensgade No 260 Anden
Sal i Kiøbenhavn
Betalt)

Kjæreste bedste Peter
Uagtet vi snart kan vente os den store Fornøjelse at see Dig, kan ieg dog ikke undlade ved et par Ord at bevidne Dig den inderlige Glæde ieg følte da ved Modtagelsen af Dit dyrebare Godhedsfulde Brev. og ieg takker Dig kiære Peter for Din venlige Gratulation, Gud velsigne Dig for Dit kiærlige Sindelag mod mig, hvilket ieg med Guds Hjælp stedse skal gjengælde. Jeg takker og for den tiltænkte Foræring, som, uagtet Den ikke indtraf den 17de April, dog vil blive mig lige Kiærkommen.
Vil Du have den Godhed at overlevere den velsignede Megler indlagte Brev. Lev nu vel kiæreste Peter, og vær paa det Hjerteligste Hilset fra os Alle ved Din hengivne Veninde

C.F.Broe
Veiby den 29 April 1845.)
●2●
Kjære Peter!
Da jeg ansaa det for muligt at du har glemt jeg bad dig kjøbe Fritiofs Saga, naar den var til at faa, og overlevere den til Gine paa mine Vegne, saa fornyer jeg min Bøn herom, da jeg nødig ville Gine skulle vente længer paa den end nødvendigt; men da jeg for Øieblikket ingen Penge har maa jeg bede dig kjære Peter at lægge dem ud indtil videre.
Jeg glæder mig hver Dag til den Tid du kommer til Veibye og jeg haaber du vil indrette dine Sager saaledes at du kan skænke os nogen Tid efter Brylluppet thi dersom du reiser tillige med de Andre vil jeg ikke kunne have meget Glæde af din Nærværelse da disse Dage sikkert bliver meget travle for mig men dersom det er dig muligt at opfylde min Bøn vil du vel ogsaa gjøre det.
Og med dette Haab er jeg din hengivne
V. Skovgaard
Vil du være saa god at sætte et lidet Sægl for indlagte Brev

Fakta

PDF
Brev
Weibye
København

Mappe 10 nr. 24